1st- MELIZA (3.1) * [rodney,noel,sheldon,arnel,bobby]

2nd- BOBBY (1.7) * [sylvia,matt,david]

3rd- DAVID (0.8) * [ryan]

Others:     

RODNEY (0.1) * [chas]

SYLVIA (0.1) * [justin]

ARNEL ( 0.1) * [0]

CHAS (0.1) * [0]

JUSTIN (0.1) * [0]

NOEL (0.1) * [0]

RYAN (0.1) * [0]

SHELDON (0.1) * [0]

MATT  (0.1) * [0]